Sociëteit2023-07-21T11:34:22+02:00

De Sociëteit

De Praktizijns-Sociëteit heeft als doel om voor de advocatuur en notariaat in heel Nederland een aantal belangrijke functies te ontplooien, namelijk als vereniging en dienstverlener voor kennis en opleiding. De Praktizijn verbetert de dienstverlening voortdurend en wil een aantrekkelijke partij zijn voor advocaten en notarissen om zich bij aan te sluiten.

Mini-symposium en Praktizijnsdiner

Ieder jaar organiseert de Praktizijns-Sociëteit een mini-symposium en aansluitend het traditionele Praktizijnsdiner.

Beleidsplan

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities bepaald voor ieder van de drie onderdelen: de vereniging, de bibliotheek en de academie. Klik hier voor het beleidsplan.

Ledenvergadering

Jaarlijks vindt in juni de Algemene ledenvergadering plaats. Ruim vooraf worden de stukken aan de leden toegestuurd en op de website van de Praktizijn geplaatst.

Advocatenkamer

De advocatenkamer bevindt zich naast onze uitleenbalie op de derde etage.

Statuten
Klik hier voor de statuten van de Praktizijns-Sociëteit.

De Praktizijns-Sociëteit is opgericht in 1837 en het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen. Centraal in de dienstverlening staat de bibliotheek. De bibliothecarissen hebben vanaf de oprichting een uitgebreide collectie regelgeving, jurisprudentie en literatuur verzameld en bijgehouden. Belangrijk zijn de collecties handboeken, vakbladen, staatsbladen, dissertaties en redevoeringen. De Praktizijnsbibliotheek geldt hiermee als een van de best geoutilleerde juridische bibliotheken in Nederland. De ontwikkeling van het Nederlands recht vanaf de Napoleontische tijd is in de collectie in handboeken, proefschriften en vakbladen goed te volgen en er wordt nog altijd in ruime mate relevante literatuur over alle juridische vakgebieden ingekocht.

Hoewel een uitputtende beschrijving van de historie van de Praktizijns-Sociëteit niet bestaat, kunnen enige citaten uit de lustrum toespraak van de toenmalig voorzitter Robert van Galen uit 2012 gelden als een samenvatting de geschiedenis van de Praktizijn.

Bij een gelegenheid als deze is het goed gebruik dat de voorzitter u vermaakt of verveelt met voorvallen uit het verleden van de jubilerende vereniging en saillante anekdotes vertelt. Ik heb dan ook uitvoerig onderzoek gedaan in de notulen van allerlei vergaderingen en tot mijn – en zo dadelijk uw frustratie – moet ik u mededelen: er is eigenlijk niets te vertellen. U kent misschien het interview van Godfried Bomans met de 100-jarige. Daarin vraagt Bomans aan de grijsaard: “Hoe bent u zo oud geworden?” “Het ging vanzelf antwoordde de jubilaris. Elk jaar word je een jaar ouder. Dat ligt in de natuur der dingen.”

Zo is het ook met de Praktizijns-Sociëteit. Toen de Praktizijns-Sociëteit werd opgericht werd net de Napoleontische wetgeving vervangen door het BW en het Wetboek van Koophandel en één van de doelen van de verse Praktizijns-Sociëteit was het organiseren van lezingen over de nieuwe wetgeving. Men begon ook al tamelijk vroeg met de opbouw van een bibliotheek. Die bibliotheek werd overigens gedurende bijna 40 jaar ondergebracht bij wat nu de Universiteitsbibliotheek is. Reden daarvoor was dat het te moeilijk was de bibliotheek in orde te houden en toezicht uit te oefenen. U zult wel denken: What’s new?

Bij mijn zoektocht naar onderwerpen om ons op voor te laten staan heb ik natuurlijk in het bijzonder gekeken naar de notulen van de ledenvergaderingen. Deze werden echter soms jarenlang niet gehouden en bestuursvergaderingen vonden overigens ook doorgaans maar eenmaal per jaar plaats. Tussen 1902 en 1918 waren er in het geheel geen ledenvergaderingen. En als ze er wel waren: veel belangwekkends werd er in die vergaderingen niet besproken. Zo heeft vooral vanaf de oprichting elf jaar de aanschaf van een spiegel en gordijnen op de agenda gestaan (kosten f 40) en kwam met enige regelmaat de pensioenleeftijd van de bodes aan de orde. Ik geloof dat die nogal eens heeft gefluctueerd tussen 75 en 80 jaar. Typerend is denk ik ook het briefje van het bestuurslid Grosheide aan deken Jolles uit 1966 waarin deze schrijft: “Van de Praktizijns-Sociëteit valt over het afgelopen seizoen weinig te melden. Een zekere monotonie is haar niet te ontzeggen, maar wellicht ligt dit aan de aard der sociëteit.” Zo kabbelde de Praktizijns-Sociëteit rustig voort. De meeste discussies betroffen onderwerpen zoals de aanschaf van een dubbeltjesautomaat voor de telefoon en ruzies tussen bodes en bibliothecaresses. Een belangrijke uitzondering daarop vormden de verbouwingen van het Paleis van Justitie – tweemaal – en de verhuizing van de rechtbank, want bij die gelegenheden diende steeds de positie van de Praktizijns-Sociëteit verdedigd te worden.

De geschiedenis van de Praktizijns-Sociëteit kenmerkt zich door een zekere monotonie. Er is veel grappig bedoelde correspondentie over de menu’s van de Praktizijnsdiners en soms over het innen van contributies, maar in het algemeen valt er niet veel bijzonders te melden.

De Praktizijns-Sociëteit is dus al die jaren een rustig bezit gebleven. En in die beschutting is een prachtige bibliotheek tot wasdom gekomen. Over de bibliotheek en het aankoopbeleid vindt men niet zo veel in de stukken, maar zij is de belangrijkste raison d’être van de Praktizijns-Sociëteit. En zij is, dankzij de inspanningen van het bibliotheekpersoneel, uitgegroeid tot de beste juridische bibliotheek van het land. “Het ging vanzelf”.

  • Freerk (F.E.) Vermeulen – voorzitter
  • Anouk (A.) Rosielle – penningmeester
  • Arnout (A.C.) Stroeve – secretaris
  • Anna Collignon (A) – commissaris
  • Wouter (W.) de Haan – commissaris
  • Dennis (D.) Horeman – commissaris
  • Arnold (A.) Keizer – commissaris
  • Evert (E.J.R.) Verwey – commissaris
  • Jolien (J.H.) van Woudenberg – commissaris

Postadres: Praktizijns-Sociëteit, Postbus 84500, 1080 BN AMSTERDAM.
Via directeur Maarten Bohlken kunt u het bestuur ook per mail benaderen

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Hiertoe vergadert het bestuur met de directeur.

Voorzitters van de Praktizijns-Sociëteit sinds 1838
Naam Van Tot Aantal jaren
mr. D.A. Walraven 1838 1857 19
mr. M.J. de Lange 1854 1883 29
mr. P.W. Prins 1883 1899 16
mr. J.A. Foest 1899 1918 19
mr. F.C.N. Dammers 1918 1923 5
mr. C. Giltay Veth 1924 1928 4
mr. Aug.E.M. Povel 1929 1952 23
mr. Ferd.W.C.H. Oldewelt 1952 1961 9
mr. H.G. Stibbe 1961 1970 9
mr. H.J. Brölman 1970 1974 4
mr. R.H.L. Post 1974 1977 3
mr. T. Sorko 1977 1988 11
mr. R. Samkalden 1988 2003 15
mr. M. Das 2003 2007 4
mr. R.J. van Galen 2007 2019 12
mr. R.G.J. de Haan 2019 2022 3
mr. F.E. Vermeulen 2022 heden

Het team van de Praktizijn bestaat uit:

V.l.n.r.: Stephan, Batuhan, Marienelle, Cato, Lindsay, Maaike en Maarten
Foto: Annemiek Jeuring

We hebben momenteel geen vacatures.

Aanwinstenlijsten week 36 en 37 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

15 september | 2023|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant