NetlawAcademy2023-09-14T11:52:11+02:00

NetlawAcademy

 

 
 
De NetlawAcademy stelt het cursusaanbod gedeeltelijk open voor collega-advocaten die werkzaam zijn in de sociale advocatuur. Netlaw is hèt samenwerkingsverband van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. Advocaten die deelnemen aan het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur en/of lid zijn van de VSAN kunnen zich middels een mail aanmelden bij het secretariaat van Netlaw. De kosten van deelname bedragen € 50,– (excl. BTW) per PO-punt.

Hieronder staat het cursusaanbod dat dagelijks wordt bijgewerkt.

Het berekenen van overlijdensschade vereist specifieke kennis. In deze cursus wordt uitleg gegeven over het toepasselijke rekenmodel voor een beter begrip van de onderliggende berekeningsmethode. Daarnaast wordt ingegaan op de benodigde informatie en het belang van het formuleren van uitgangspunten om een correcte berekening te kunnen maken. Mogelijke valkuilen worden behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Ten slotte wordt de meest recente stand van zaken met betrekking tot de rekenrente gepresenteerd.

Tijdstip: 
21 september 2023, 14.30-19.30 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Tijdens deze cursus bespreken we het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium voor de preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit.

We zullen de complexe wet- en regelgeving in kaart brengen en vertalen naar de praktijk. Er komen praktijkvoorbeelden aan de orde van onder meer ondermijning in het buitengebied en op bedrijventerreinen, onvergunde prostitutie en bestuurlijk afpakken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het sluiten van drugspanden. We zullen uiteraard stilstaan bij belangrijke jurisprudentie op dit terrein.

De cursus wordt verzorgd door mr. Adriaan J. Wierenga. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in noodrecht en burgemeestersbevoegdheden. Wierenga publiceerde in verschillende boeken en tijdschriften als RM Themis, de Gemeentestem en het Nederlands Juristenblad. Hij verrichtte een studie naar het gemeentelijk noodrecht voor Politie & Wetenschap en is betrokken bij verschillende onderzoeken van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij is verder coauteur van Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid en annotator bij AB Rechtspraak Bestuursrecht. Daarnaast adviseert Wierenga vele (overheids)instanties, waaronder de Raad van State, de Nationale Politie, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gemeenten en veiligheidsregio’s.

Tijdstip: 
28 september 2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Tijdens het eerste deel van de cursus staat Ralph Jan van der Ham uitvoerig stil bij de collectieve rechtspositie van werknemers bij reorganisaties. In het bijzonder is daarbij aandacht voor de rol van vakorganisaties, het medezeggenschapsrechtelijke traject en de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag in relatie tot reorganisaties waarbij (ook) sprake is van overgang van onderneming.

Jan Meijer zal na de pauze ingaan op actualiteiten rondom de UWV ontslagprocedure, waaronder de nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels ontslagprocedure (geldend met ingang van 1 april 2023) . Daarnaast zal hij (actuele) jurisprudentie op de A-grond bespreken en de invloed daarvan op de ontslagpraktijk van UWV

Tijdstip: 
5 oktober 2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Actualiteiten privacyrecht en AVG, capita selecta. Er gebeurt veel op privacygebied. Docent Jan Baas praat u in één middag bij over alle ontwikkelingen, in het bijzonder de jurisprudentie van het Hof van Justitie, activiteiten van de toezichthouders en nieuwe nationale en Europese wetgeving.

Het programma is zo opgezet dat het enerzijds een beknopte inleiding biedt. Tegelijk is er volop nieuws en verdieping voor advocaten die dagelijks met dit rechtsgebied bezig zijn.

Tijdstip: 
12 oktober 2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Tijdens deze bijeenkomst bespreekt Mirte van Lingen recente zaken, rechtspraak en nieuwe regelgeving binnen het huwelijksvermogensrecht.

Tijdstip: 
31 oktober  2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Sinds 2015 houdt Berber Laarman zich aan de VU in bredere zin bezig met juridische procedures die gaan spelen in het traject na een klacht of incident in de gezondheidszorg. Haar promotieonderzoek betrof een multimethodisch onderzoek naar de rol van het recht als er iets misgaat in gezondheidszorg.

Om inzicht op te doen naar openheid in de praktijk heeft zij samen met een multidisciplinaire onderzoeksgroep bestaande uit onderzoekers van de VU, het Nivel en het Amsterdam UMC het OPEN Leernetwerk opgezet. Het OPEN Leernetwerk is een leernetwerk van ziekenhuizen en onderzoekers dat werkt aan meer openheid na incidenten in ziekenhuizen.

Tijdens deze cursus zal zij haar promotieonderzoek, de rol van het recht als er iets misgaat in de gezondheidszorg, toelichten

Tijdstip: 
2 november 2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Tijdens deze cursus gaat Jan Biemans in op de actualiteiten goederen- en insolventierecht aan de hand van actuele rechtspraak van (met name) de Hoge Raad. Ook zal er op een paar, nog nader bekend te maken, onderwerpen nader worden ingegaan.

Tot het stellen van vragen bestaat ruimschoots de mogelijkheid en verzoeknummers voor onderwerpen zijn van harte welkom (graag mailen aan m.haverkate@netlawacademy.nl)

Tijdstip: 
9 november  2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen uit het handhavingsrecht uitgediept:

  • Handhavingsverzoeken en de derde-belanghebbende bij handhaving
  • Overtreding – interpretatie van wettelijke normen
  • Overtrederschap – wie is er overtreder?
  • Bewijs en toezichthouders bevoegdheden

Tijdstip: 
14 november 2023, 14.00-18.00 uur

Deelname:
€ 150,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
3 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Op 9 december 2022 maakte minister De Jonge bekend hoe hij de verhuur van woonruimte meer én anders wil reguleren. Hij wil het woningwaarderingsstelsel (WWS) niet alleen dwingend(er) maken, maar ook ingrijpend aanpassen op de onderdelen energieprestatie en buitenruimte. De liberalisatiegrens komt wat hem betreft te liggen op 187 punten (per 1 januari 2023: tot en met 148 punten gereguleerd).

In deze cursus bespreken we deze en zijn andere voornemens over (verdergaande) huurprijsregulering. Daarbij nemen we ook de tijd om de basis en de werking van het huidige WWS door te nemen, inclusief actuele rechtspraak daarover (met name over de WOZ-waarde en de energieprestatie). We behandelen ook de regels én de actualiteiten over de (jaarlijkse) huurprijsverhoging.

De cursus wordt afgesloten met een kort overzicht van mogelijke procedures bij de huurcommissie waarin het WWS een rol speelt.

Tijdstip: 
16 november  2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Ook dit jaar praat Joost Nan u weer bij over de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het formeel en materieel strafrecht.

Dit keer niet online maar fysiek op het kantoor van Sjöcrona van Stigt te Rotterdam.

Tijdstip: 
17 november 2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Rotterdam

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Tijdens de eerste twee uren deze cursus praat Mark Littooij u bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht.

Na de pauze verzorgt Petra de Bruin, ervaren voorzieningenrechter, een cursus over praktisch procederen in kort geding.

Procederen in kort geding blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan zorgvuldig en succesvol gedaan. In deze cursus van Petra de Bruin staan het formuleren van een haalbare en bepaalbare vordering en het voeren van verweer centraal.

Tijdstip: 
23 november  2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Jaaroverzicht arbeidsrecht 2023

Tijdstip: 
30 november (deel1) 2023, 10.00-12.15 uur
14 december (deel2) 2023, 10.00-12.15 uur

Deelname:
€ 100,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
2 PO-punten

Waar:
online via Zoom-link

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Erkenning wordt gekoppeld aan gezag! Twee begrippen die nauw met elkaar zijn verworven: afstamming en gezag. Tijdens deze cursus wordt uw kennis bijgespijkerd op het gebied van het nationale afstamming en gezagsrecht.

Er wordt aandacht besteed aan de structuur van de wetgeving, nieuwe jurisprudentie en uiteraard nieuwe wetgeving, waardoor de koppeling die vanaf 1 januari 2023 in werking is getreden met betrekking tot het van rechtswege ontstaan van gezag bij erkenning.

Tijdstip: 
11 december 2023, 12.30-17.30 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Actualiteiten gezondheidsrecht, waarbij onder andere het stelsel van de zorg, governance, zorginkoop en controles aanbod komen.

Tijdstip: 
12 december 2023, 13.15-18.15 uur

Deelname:
€ 200,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Jaaroverzicht arbeidsrecht 2023

Tijdstip: 
30 november (deel1) 2023, 10.00-12.15 uur
14 december (deel2) 2023, 10.00-12.15 uur

Deelname:
€ 100,- euro (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
2 PO-punten

Waar:
online via Zoom-link

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Er komen spannende tijden aan voor de strafrechtspraktijk. Anders dan in andere rechtsgebieden zijn we in het strafrecht nog niet gewend aan de invloed van Europees strafrecht. Er is de laatste jaren veel relevante wetgeving vastgesteld op Unieniveau zoals de ‘procedural safeguards’ richtlijnen (o.a. recht op vertolking en vertaling; recht op informatie; recht op toegang raadsman; onschuldpresumptie en aanwezigheidsrecht) en verschillende ‘wederzijdse erkenning’-instrumenten (o.a. Europees executiebevel; en Europees toezichtsbevel).

Met ingang van 1 december 2014 heeft het EU-Hof van Justitie ook volledige jurisdictie gekregen over Unieregelgeving op strafrechtelijk gebied. Op 1 juni 2021 is ook het Europees Openbaar Ministerie (EOM) van start gegaan. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het Europees recht en de rechtspraak van het EU-Hof een steeds belangrijkere rol speelt in de dagelijkse strafrechtpraktijk.

Met deze cursus krijgt u in een notendop een overzicht van deze ontwikkelingen en inzicht in de betekenis hiervan voor uw dagelijkse strafrechtpraktijk. Hierbij wordt ingegaan op de andere, nieuwe denkwijze die het Europees recht vergt van het OM, de verdediging en de zittingsrechter en eventuele verweren die u op het Europees recht kan baseren.

Tijdstip: 
14 december 2023, 13.00-18.00 uur

Deelname:
€ 200,- euro(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.

PO-punten: 
4 PO-punten

Waar:
Utrecht

Aanmelden:
Aanmelden en meer informatie via deze link

Aanwinstenlijsten week 36 en 37 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

15 september | 2023|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant