Gebruiksvoorwaarden2020-02-03T12:52:48+02:00

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van www.praktizijn.nl van de Praktizijn-Sociëteit (hierna: “De Praktizijn”), gevestigd te Amsterdam met bezoekadres Parnassusweg 220 (1076 AV) Amsterdam.
1.1 Uitsluitend leden en aspirant-leden van de Praktizijn kunnen als Gebruiker van de website gebruik maken van de Digitale Diensten van de Praktizijn. Onder ‘Digitale Diensten’ wordt in deze overeenkomst verstaan: alle elektronische en digitale (zoek- en vind-) diensten die de bibliotheek van de Praktizijn aanbiedt, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de op de website van de bibliotheek opgesomde diensten en alle digitale applicaties.

1.2 De Gebruiker verkrijgt na identificatie en door registratie en het aanmaken van een gebruikersaccount een niet- exclusieve en niet-overdraagbare gebruikerslicentie voor (toegang) tot de website, uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. De Gebruiker kan met een persoonlijke inlogcode inloggen op en gebruik maken van de Digitale Diensten die de Praktizijn-site biedt.

1.3 De Praktizijn heeft een inspanningsverplichting, maar staat er niet voor in dat www.praktizijn.nl en de Digitale Diensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. De aansprakelijkheid van de Praktizijn voor ieder vorm van schade – dus directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie – in verband met het beschikbaar stellen en het gebruiken van www.praktizijn.nl en de Digitale Diensten is uitdrukkelijk uitgesloten. De hiervoor genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de Praktizijn komen te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van de Praktizijn.

1.4 www.praktizijn.nl en de Digitale Diensten bevatten links en verwijzingen naar websites en databestanden van derden. Over deze websites en databestanden van derden en de inhoud daarvan heeft de Praktizijn geen zeggenschap en controle. De Praktizijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van websites en databanken van derden.

2.1 De Gebruiker van www.praktizijn.nl staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

2.2 De Gebruiker verkrijgt van de Praktizijn voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-sub-licentieerbare en niet-overdraagbare licentie die een strikt persoonlijk recht geeft op het gebruik van de Digitale Diensten via www.praktizijn.nl. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om dit gebruiksrecht in brede zin (waaronder het recht op toegang tot de Digitale Diensten en het daarbij behorende account, een eventuele gebruikersnaam of wachtwoord) over te dragen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktizijn.

2.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor ieder gebruik, direct of indirect, van het gebruikersaccount bij www.praktizijn.nl, inclusief het gebruik van de bijbehorende inlogcodes. De Gebruiker dient ieder ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en dient iedere ongeautoriseerde toegang tot zijn gebruikersaccount direct bij de Praktizijn te melden en zo nodig passende maatregelen te treffen, en eventuele aanwijzingen van Praktizijn hiertoe strikt opvolgen.

2.4 De Gebruiker is gehouden om instructies door de Praktizijn omtrent het gebruik van www.praktizijn.nl en de Digitale Diensten onverwijld en volledig op te volgen. Indien de Gebruiker www.praktizijn.nl in strijd met of in afwijking van het voorgaande gebruikt, komen de gevolgen daarvan volledig voor diens rekening en risico.

2.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de verstrekte gebruikslicentie plaatsvinden. De Gebruiker zal niet, en zal niet trachten, om (direct of indirect):

 • a) de integriteit of prestaties van de Digitale Diensten (w.o. www.praktizijn.nl) en te hinderen of te verstoren;
 • b) enig onderdeel van de Praktizijn-site af te breken, te demonteren of te ontbinden of proberen de broncode, onderliggende ideeën of algoritmes van de Praktizijn-site en de Digitale Diensten te ontdekken;
 • c) derden toegang te verschaffen tot de Praktizijn-site en de Digitale Diensten;
 • d) de Digitale Diensten te gebruiken ten behoeve van derden, collega’s en vakgenoten daaronder uitdrukkelijk mede begrepen;
 • e) enig onderdeel van de Praktizijn-site of de beschikbaar gestelde databanken te kopiëren, aan te passen, te vertalen of op basis daarvan afgeleide werken te maken;
 • f) data te gebruiken in brede zin die inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden of overigens in strijd is met de wet, openbare orde en/of goede zeden;
 • g) data te (doen) plaatsen die virussen of programmering bevat, bedoeld om de Praktizijn-site en/of data te beschadigen, te onderscheppen, en/of te bewerken;
 • h) ‘frames’ of ‘mirrors’ te creëren;
 • i) gebruik te maken van de Praktizijn-site en de Digitale Diensten op een manier die het doel en/of de strekking van de verleende licentie te buiten gaat;
 • j) de integriteit van de technische beveiliging aan een test te onderwerpen of een penetratie test, ‘load’ test, ‘denial-of-service’ simulatie of kwetsbaarheidscan op de Praktizijn-site of de Digitale Diensten uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Praktizijn;
 • k) gebruik te maken van software ontworpen om automatisch de acties van een menselijke gebruiker na te bootsen (vaak aangeduid als ‘robots’) in combinatie met de Praktizijn-site.

3.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot de auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de aan de Gebruiker ter beschikking gestelde Praktizijn-site en Digitale Diensten, content uit databanken, waaronder programmatuur (inclusief broncode), updates en upgrades, alle onderliggende en/of bijbehorende hardware, websites en de interface daarvan, (mobiele) applicaties, hulpmiddelen, en andere onderdelen die daarvan deel uitmaken, berusten uitsluitend bij de Praktizijn, dan wel haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Ieder gebruik van de Praktizijn-site en de Digitale Diensten, in ruime zin, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Praktizijn.

4.1 De Praktizijn gebruikt (persoons-)gegevens van de Gebruiker uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid Praktizijn.

4.2 De Gebruiker en de Praktizijn hebben ieder het recht de (licentie)overeenkomst ten aanzien van het gebruik van de Praktizijn-site op ieder moment met onmiddellijke ingang op te zeggen.

4.3 De overeenkomst tussen de Gebruiker van de Praktizijn-site en de Praktizijn wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen de Gebruiker en de Praktizijn die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanwinstenlijsten week 36 en 37 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

15 september | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant