Diensten2020-06-15T10:54:06+02:00

Diensten

De Praktizijnsbibliotheek biedt verschillende soorten diensten aan. In de eerste plaats beantwoorden we zoekvragen van onze leden waarbij we actief op zoek gaan naar relevante informatie. In de tweede plaats ondersteunen we bibliotheken met het verrichten van controles op hun digitale informatie. Beide soorten dienstverlening kunnen we samenvatten onder de noemer “De externe bibliothecaris”. Aanvullend bieden we ondersteuning voor het voldoen aan de kwaliteitstoetsen.

GROUPS, de kwaliteitstoetsenoplossing van Recht.nl en de Praktizijns-Sociëteit.

 • Voldoe met een tweemaandelijks overleg aan de Verordening Kwaliteitstoetsen.
 • U verdiept uw kennis, inzicht en vaardigheden met het bespreken van juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk, mede aan de hand van actuele jurisprudentie.

Sinds 1 maart 2020 bent u gehouden jaarlijks te voldoen aan nieuwe, door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde kwaliteitstoetsen, door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback met andere advocaten. Recht.nl biedt, in samenwerking met de Praktizijns-Sociëteit, een dienst waarmee u aan de nieuwe verplichting voldoet én waarmee u uw kennis van actuele ontwikkelingen binnen uw rechtsgebied bijhoudt.

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft onze werkwijze in mei 2020 als eerste arrondissement goedgekeurd als ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’.

De kern:

 • U neemt deel aan 5 bijeenkomsten op jaarbasis van 2 uur per keer, met 5 tot 9 andere advocaten, allen actief op hetzelfde rechtsgebied.
 • U bespreekt met deze collegae per bijeenkomst vakinhoudelijke zaken, aspecten van gedragsrecht, vormgeving van uw praktijk en dergelijke. Deze onderwerpen worden opgehangen aan 10 tot 12 recent gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl. Van iedere zaak wordt de relevantie voor uw praktijk besproken; ongeveer 10 minuten per casus.
 • Iedere bijeenkomst brengt één deelnemer een casus uit de eigen praktijk in. U bespreekt de processtrategie, de uitleg van een specifieke rechtsregel of een praktische vraag over de bedrijfsvoering rond de casus. Daarbij is in geheimhouding voorzien.
 • U krijgt twee weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst twee casus toebedeeld, waarover u een kort exposé voorbereidt. U vat de kern van de zaak en de consequenties voor de praktijk samen voor de andere deelnemers en presenteert deze kort tijdens de bijeenkomst.

Wij bieden:

 • De organisatie: u wordt ingedeeld in een groep met 5 tot 9 andere advocaten die actief zijn op hetzelfde rechtsgebied als u (incl. ‘algemene praktijk’).
 • De methode: een set met spelregels die zijn ontleend aan de eisen die door de Orde gesteld worden aan ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’, inclusief de benodigde verslaglegging.
 • De inhoud: om de meest relevante jurisprudentie op uw rechtsgebied eenvoudig en snel te selecteren krijgt u de beschikking over een nieuwe online tool: JurisprudentieTracker.nl. Wat de belangrijkste actuele jurisprudentie is voor uw praktijk, ziet u in een oogopslag. Bij de Praktizijnsbibliotheek kunt u bovendien relevante vakliteratuur opvragen.
 • De locatie: u komt bijeen in de Praktizijnsbibliotheek (gevestigd in de rechtbank Amsterdam), ofwel digitaal via Teams.

Kosten:

 • € 399,- ex btw op jaarbasis (5 bijeenkomsten van 2 uur, incl. gebruik JurisprudentieTracker.nl).
 • € 249,- ex btw voor leden van de Praktizijns-Sociëteit

Meer weten?
Check de Veelgestelde Vragen, of bel ons op 070-3638808 (Recht.nl). of 088-3611430 (Praktizijn).

Leden van de Praktizijn kunnen zoekvragen stellen aan de baliemedewerkers. Dit kan mondeling in de bibliotheek, telefonisch en per e-mail. We maken onderscheid naar twee soorten zoekvragen, namelijk op basis van citatie en inhoudelijke/casusvragen. In alle gevallen maken we scans van de gevonden literatuur die we aan de advocaat sturen.

Zoekvragen op basis van citatie

Veruit de meeste vragen die wij beantwoorden hebben betrekking op een artikel of een boek op basis van citatie. Voor een deel kunnen we deze vragen beantwoorden door uit een databank het gevraagde te kopiëren en aan de advocaat te mailen. Voor een ander deel maken we scans van niet-digitale boeken of tijdschriften en deze te mailen.

Inhoudelijke zoekvragen

Steeds vaker krijgen we inhoudelijke vragen waarbij wij zelf op zoek gaan naar relevante literatuur. Met deze service willen we advocaten actief ondersteunen in het zoeken naar inhoudelijke informatie voor een zaak/casus. Voorafgaand aan ons zoekwerk overleggen we met u over de hoeveelheid tijd die we aan beantwoording mogen besteden. Behalve complexiteit van de zoekvraag is ook van belang of we literatuur in digitale bronnen kunnen vinden of dat we papieren bronnen moeten scannen. Vanzelfsprekend kunt u geen rechten ontlenen aan onze antwoorden: wij doen ons best om een zo goed mogelijk zoekresultaat te bereiken maar kunnen geen volledigheid garanderen.

Inleiding
Een aantal advocatenkantoren heeft “All You Can Read”-abonnementen afgesloten met uitgevers waarbij de uitgever alle verschenen boeken als e-book online ter beschikking stelt aan het kantoor. Hierbij worden twee readers ingezet: Xposi (van Square) en LI Library (Legal Intelligence). De ervaring leert dat uitgevers niet in alle gevallen op tijd e-books aanleveren bij Square en Legal Intelligence en dat boeken dus niet beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid e-books
Zodra een uitgever een boek publiceert, moet hij het boek als e-book aanleveren bij Square en LI. Tegelijkertijd geeft hij aan welke kantoren het boek mogen lezen en hoeveel gelijktijdige lezers binnen het abonnement vallen. Hier kan het misgaan: als de uitgever verzuimt om het e-book direct na publicatie aan te leveren bij Square en LI, kan een kantoor het e-book niet lezen. Zodra een boek eenmaal is aangeleverd bij Square en LI (inclusief de abonnementgegevens), is dit euvel verholpen.

Een aantal uitgevers heeft toegezegd dat alle boeken die op papier verschijnen ook als e-book worden gepubliceerd. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Ook hier is dus controle nodig.

Controle op de beschikbaarheid beperkt zich dan ook op de beschikbaarheid van recent verschenen titels. Uitgangspunt in het aanschafbeleid van de Praktizijn is het verschijnen van papieren boeken.

Informatie over nieuwe boeken
De Praktizijn ontvangt informatie over nieuwe boeken uit verschillende bronnen: nieuwsbrieven van de boekhandels Douwes en Jongbloed, de nieuwsbrief van Jurilogie en e-mails van de uitgeverijen. Alle verschenen titels worden door ons vastgelegd in een overzicht dat dient als basis voor de controle van de beschikbaarheid. We bieden hiermee een compleet overzicht van de in Nederland verschenen juridische boeken.

Werkwijze
Een kantoor verstrekt aan de Praktizijn vertrouwelijk de inloggegevens op de reader zodat de Praktizijn de controle kan uitvoeren. Een kantoor geeft een overzicht van de uitgeverijen waarmee een contract is afgesloten.

De Praktizijn kan twee omissies constateren:

 • Een e-book is bij 1 kantoor niet beschikbaar, of
 • Een e-book is bij meerdere kantoren niet beschikbaar.

In het eerste geval zal de Praktizijn het kantoor op de hoogte stellen zodat het kantoor contact kan opnemen met de uitgever. In het tweede geval zal de Praktizijn contact opnemen met de uitgever en de kantoren op de hoogte stellen van deze actie. Boeken die niet als e-book zijn gepubliceerd vallen in de tweede categorie. De Praktizijn bewaakt actief of een e-book alsnog ter beschikking is gesteld aan een kantoor.

De controle vindt tweemaal per maand plaats.

Extra service
Behalve All You Can Read-abonnementen schaffen kantoren ook los boeken aan. Hiermee is een digitale bibliotheek aan boeken beschikbaar. De Praktizijn kan het overzicht van alle in Nederland verschenen boeken vergelijken met de bibliotheekcollectie van een kantoor en een kantoor informeren over wellicht interessante titels die niet door het kantoor zijn aangeschaft. Hiermee ondersteunt de Praktizijn het collectiebeleid van een kantoor.

Kantoren die losse e-books kopen, kunnen de beschikbaarheid van deze titels laten controleren door de Praktizijn. De kantoren sturen periodiek aanschaflijsten aan de Praktizijn en de Praktizijn controleert de beschikbaarheid van de e-books.

Kosten van de dienstverlening
De controle op aanwezigheid van e-books wordt exclusief aan leden van de Praktizijn aangeboden. De Praktizijn biedt deze dienst gratis aan. We nemen hiermee werk uit handen van de kantoren en door de bij een kantoor beschikbare titels te vergelijken met het complete overzicht, vergroten we kwaliteit van het collectiebeleid.

Aanvullend kunnen kantoren besluiten om tegen betaling extra dienstverlening af te nemen:

 • De signalering van mogelijke hiaten in de aanschaf van e-books.
 • Controle op beschikbaarheid van los aangeschafte e-books.
Inleiding
Een groot aantal kantoren heeft abonnementen op online databanken ter ontsluiting via Legal Intelligence of Rechtsorde. Ook hier lopen kantoren tegen soms onvoldoende beschikbaarheid van de bronnen aan: het komt voor dat een databank (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk is.

Niet alle kantoren controleren de beschikbaarheid van de bronnen waarop ze zijn geabonneerd. Een aantal controleert wél maar besteedt hier uren van kennismanagers aan die beter in gezet kunnen worden voor het zoeken naar informatie. De Praktizijn kan de controlefunctie overnemen en periodiek beoordelen of alle bronnen correct beschikbaar zijn.

Beschikbaarheid databanken
Een kantoor sluit bij een uitgeverij een abonnement af op een databank ter ontsluiting via Legal Intelligence of Rechtsorde. Op twee manieren kan binnen contentintegratie worden bijgehouden dat een kantoor een abonnement heeft:

 • De uitgever geeft het abonnement door aan de contentintegrator en deze zet de databank “open” voor het kantoor, of
 • De uitgever geeft dit zelf aan binnen het systeem van de contentintegrator.

Het proces kan misgaan bij het afsluiten/hernieuwen van een abonnement als de uitgever of de contentintegrator vergeet openstelling te regelen. Het komt ook voor dat tijdens het abonnement blijkt dat toegang is gestopt zonder dat daar een oorzaak voor te vinden is.

Werkwijze
Een kantoor verstrekt aan de Praktizijn vertrouwelijk de inloggegevens op het contentintegratiesysteem zodat de Praktizijn de controle kan uitvoeren. Een kantoor geeft een overzicht van de databanken waarvoor een contract is afgesloten.

De Praktizijn beoordeelt in de lijst beschikbare databanken of deze 100% overeenstemt met de lijst van lopende abonnementen en neemt steekproeven door een aantal zoekacties te verrichten.

De Praktizijn kan twee omissies constateren:

 • Een databank is bij 1 kantoor niet beschikbaar, of
 • Een databank is bij meerdere kantoren niet beschikbaar.

In het eerste geval zal de Praktizijn het kantoor op de hoogte stellen zodat het kantoor contact kan opnemen met de uitgever. In het tweede geval zal de Praktizijn contact opnemen met de uitgever en de kantoren op de hoogte stellen van deze actie.

De Praktizijn bewaakt actief of een databank alsnog ter beschikking is gesteld aan een kantoor.

Deze dienst wordt ieder kwartaal door de Praktizijn uitgevoerd.

Extra service
De Praktizijn kan de frequentie van de controle verhogen van kwartaalbasis naar maandelijks.

Kosten van de dienstverlening
De controle op de beschikbaarheid van databanken wordt exclusief aan leden van de Praktizijn aangeboden. De Praktizijn biedt deze dienst gratis aan. Hiermee bespaart een kantoor zich tijd die beter bestaat kan worden aan inhoudelijke zaken en vergroot een kantoor de kwaliteit van het collectiebeleid.

Aanvullend kunnen kantoren besluiten om tegen betaling extra dienstverlening af te nemen:

 • Verhoging van de frequentie van de controle op databanken.

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant