Op 28 juni jl. is de Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Het volgende is aan de orde geweest:

  • De jaarrekening 2022 is na een positief advies van de kascommissie goedgekeurd.
  • De vergadering heeft decharge verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.
  • Jolien van Woudenberg en Arnout Stroeve zijn herbenoemd als bestuurslid
  • De contributie en tarieven worden per 1 januari 2024 met 5% verhoogd.
  • De activiteiten van en de plannen voor de Praktizijnsbibliotheek en Praktizijnsacademie zijn waarderend ontvangen.