Op 29 juni jl. is de Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Het volgende is aan de orde geweest:

  • De jaarrekening 2021 is na een positief advies van de kascommissie goedgekeurd.
  • De vergadering heeft decharge verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid.
  • Richard de Haan en Jeroen van der Schrieck zijn afgetreden als bestuurslid.
  • In hun plaats zijn Dennis Horeman en Arnold Keizer benoemd.
  • In een eerdere bestuursvergadering is Freerk Vermeulen als voorzitter aangewezen.
  • De contributie en tarieven worden per 1 januari 2023 met 6% verhoogd.
  • De plannen voor de Praktizijnsbibliotheek en Praktizijnsacademie zijn waarderend ontvangen.

Binnenkort worden de conceptnotulen op de website gepubliceerd.