Op 26 juni is de jaarlijkse ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Hieronder staan de belangrijkste punten weergegeven.
•    De ledenvergadering heeft ingestemd met de jaarrekening 2018 en op voorstel van de kascommissie decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
•    Afgetreden zijn tijdens de vergadering Robert van Galen (voorzitter) en Martine Bijkerk (secretaris).
•    De leden hebben bij acclamatie drie nieuwe bestuursleden benoemd:
•    Arnout Stroeve, notaris-partner bij Van Doorne
•    Freerk Vermeulen, advocaat-partner bij Nauta Dutilh
•    Jolien van Woudenberg, advocaat-partner bij Suez
•    De contributie en tarieven blijven in 2020 gelijk aan 2019.
•    Het conceptbeleidsplan is uitgebreid toegelicht.

Aansluitend aan de ledenvergadering heeft het bestuur vergaderd en uit de portefeuilles verdeeld:
•    Richard de Haan wordt voorzitter
•    Arnout Stroeve wordt secretaris
•    Wouter Jongepier blijft penningmeester

In de bestuursvergadering is voorts afgesproken om in de eerste vergadering na de zomer het beleidsplan te bespreken inclusief prioriteitstelling en budgettaire consequenties.