50% korting op on demand cursussen2023-07-24T16:19:07+02:00

On demand cursussen

Op onderstaande on demand cursussen van SDU opleidingen en OSR ontvangen deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur 50% korting. 

We werken het cursusoverzicht dagelijks bij.

Stel u in twee uur op de hoogte van de meeste recente jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk Recht.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het Unierecht  is voortdurend in beweging. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de ontwikkelingen op het terrein van het Unieburgerschap. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EU-Hof en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben bepalen de rechtspositie van Unieburgers en hun familieleden binnen de EU.

Tijdens deze online cursus van twee uur krijgt u inzicht in zowel het Unierechtelijk kader en wordt actuele jurisprudentie besproken.

Aan de hand van de Europese en nationale rechtspraak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verlies van Nederlanderschap en Unieburgerschap
 • Zambrano-problematiek
 • België-route

Richtlijn 2004/38/EG

 • Voorwaarden voor verblijf en toelating
 • Middelen van bestaan en sociale bijstand
 • Beperkingsgronden verblijf: openbare orde en veiligheid

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus ‘Actualiteiten koop onroerende zaken’ worden – aan de hand van actuele rechtspraak – de volgende onderwerpen besproken:

 • Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte).
 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper.
 • Onbekendheidsclausules in koopcontract.
 • Ouderdomsclausules.
 • Schadevergoeding en ontbinding.
 • Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken.
 • Klachtplicht koper (art. 7:23 BW).
 • Boetebedingen in het koopcontract.
 • Het financieringsvoorbehoud.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de webinar gaat Sven Brinkhoff, Hoogleraar straf(proces)recht bij Universiteit van Amsterdam, in op strafprocesrechtelijke actualiteiten. Deze actualiteiten worden besproken naar chronologie van het strafproces.

De insteek van het webinar is praktisch van aard en erop gericht om de strafadvocaat handvatten te geven om nog effectiever verweer te voeren in strafzaken.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus krijg jij antwoorden op jouw vragen over arbeidsmigratie. Of je nu als advocaat, of als in house counsel of als HR professional werkzaam bent, op de hoogte zijn van de verplichtingen en meest recente ontwikkelingen op dit terrein is essentieel. Deze cursus helpt bij het goed adviseren over verblijfsvergunningen en de daaraan hangende verplichtingen en rechten. Verschillende actuele punten op het gebied van het vreemdelingenrecht, zoals de WagWeu, de Brexit, Waadi en de perikelen rondom COVID-19 komen tijdens deze cursus aan bod.

In de praktijk zien we regelmatig dezelfde vragen langskomen bij werkgevers. Zo zijn er vaak vragen met betrekking tot de plichten als erkend referent, of het toepasselijke salariscriterium bij kennismigranten of vragen omtrent illegale tewerkstelling. Wat mag er bijvoorbeeld zoal ingehouden worden op het salaris en wat er gedaan kan worden indien er niet voldaan is aan het toepasselijke salariscriterium of er geen erkend referent is? Wat doe je als er bij het aannemen van nieuwe medewerkers niet voldaan kan worden aan het salariscriterium? Wordt er wel gedacht aan andere mogelijkheden dan de kennismigrantenregeling? Oplossingen kunnen bijvoorbeeld liggen in het creatief zijn met vergoedingen of het aanpassen van de arbeidsovereenkomsten met specifieke bepalingen voor vreemdelingen. Je krijgt tips and tricks over de diverse mogelijkheden en de wettelijke vereisten. Daarnaast leer je omgaan met wat er door instanties wordt vereist als de wet iets niet voorschrijft.

Tijdstip: 
On demand

Deelname:  
€ 625,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1250  ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze  link

Deze on demand stelt u op de hoogte van de basis van het beslagrecht. De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:

Tijdens deze on demand cursus komen o.m. de volgende aspecten m.b.t. het boetebeding aan de orde:

– Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
– Boete naast (wettelijke) schadevergoeding;
– Boetebeding in algemene voorwaarden;
– Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen;
– De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW);
– De verjaring van een boetebeding;
– Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
– Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Maar al te vaak vinden rechters het ingeleverde bewijs niet sterk genoeg en onvoldoende. Deze on demand geeft u handvatten om ervoor te zorgen dat uw bewijs wel solide in elkaar zit en overtuigend is voor de rechter.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Met deze on demand update u uw kennis als het gaat om de  dagvaardingsprocedure in hoger beroep.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze e-learning behandelt de regeling van afdeling 6.5.3 BW, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de toepassing van die regeling in de rechtspraak.

 • De toepasselijkheid van afdeling 6.5.3 BW
 • De vernietigbaarheid van algemene voorwaarden
 • De terhandstelling van algemene voorwaarden
 • Boetebedingen in algemene voorwaarden

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de webinar gaat Sven Brinkhoff, Hoogleraar straf(proces)recht bij Universiteit van Amsterdam, in op getuigen in het strafproces vanuit het perspectief van de verdediging. Stil wordt gestaan bij de verschillende belangen die kunnen bestaan bij het oproepen en horen van allerlei soorten getuigen.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het EU Handvest is, anders dan het EVRM, niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan wordt per zaak beoordeeld. Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende rechtsbronnen. Vervolgens wordt ingegaan op het EU-Handvest. Naast een algemene bespreking van de systematiek van het Handvest en de materiële rechten die er in zijn vastgelegd, wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied (artikel 51), de mogelijkheid van beperkingen, het beschermingsniveau en de relatie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Juridische kennis combineren met orthopedagogische inzichten
Je opereert (als jurist) in complexe, snel veranderende kinderbeschermingszaken. Voor veel van deze zaken is zowel juridische als orthopedagogische kennis noodzakelijk en het liefst in samenhang met elkaar.

Leer initiatief te pakken in civiele zaken
Je krijgt handvatten om je op legitieme gronden te verzetten tegen onnnodig overheidsingrijpen of waarbij je juist leert samen te werken in het belang van de minderjarige en zijn of haar ouders.

Aan de orde komen thema’s als de jeugdwet en de rol van de gemeentes en de Raad voor de Kinderbescherming, rapportages, hechting, uithuisplaatsing en tuchtrecht. Alle kinderbeschermingsmaatregelen worden behandeld samen met verschillende recente uitspraken die u ook als naslagwerk ontvangt.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus komen aan bod: oudervervreemding en ouderverstoting, en de signalen en niveaus / vormen van ouderverstoting.

Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek – toegelicht door voorzitter
Uitgebreid wordt ingegaan, o.a. door de voorzitter van het betreffende Expertteam, op het Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek. Ook jurisprudentie komt aan bod.

Omgangsondertoezichtstelling en jurisprudentie
Aangezien er bij ouderverstoting sprake is van ‘non-omgang’, is een van de vragen: ‘wat daar (juridisch) aan te doen?’ In dat kader wordt ingegaan op de omgangsondertoezichtstelling, met name aan de hand van jurisprudentie.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus komen actuele ontwikkelingen en relevante jurisprudentie aan bod als het gaat om:

 • non-omgang;
 • onttrekking aan het gezag;
 • de bijzondere curator;
 • het kindgesprek en kindvriendelijke uitspraak.

 

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:

Voor en door specialisten sociale zekerheidsrecht. Kennisnet is ontwikkeld in samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ). Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare organisaties en uitvoeringsinstellingen. Het niveau van de bijeenkomsten is afgestemd op ervaren rechtshulpverleners die zich specialiseren in het sociaal zekerheidsrecht.

Kennisnet sociale zekerheid organiseert vier studiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de Kennisnet bijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht centraal. Eén of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een lezing over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd.

Tijdens de studiebijeenkomst is gelegenheid tot het stellen van praktijkvragen en discussie. Uiterlijk een maand voorafgaand aan de bijeenkomst worden onderwerp, inleider(s) en locatie schriftelijk onder de aandacht van de leden gebracht. De documentatie verschijnt circa tien dagen vóór de datum van de bijeenkomst. Als wij een studiedag organiseren, ontvangt u daarover afzonderlijke informatie. De kennisnetbijeenkomsten zijn erkend als permanente opleiding door de Specialisatievereniging van Sociale Zekerheidsrechtadvocaten alsmede door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Tijdstip: 
On demand

Deelname:  
€ 287,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 575 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3  PO-punten per bijeenkomst

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze  link

Onze bekende en vertrouwde training helder schrijven in een nieuw jasje, niet langer klassikaal maar volledig op maat voor jouw persoonlijke wensen en leerbehoeften. Bij online schrijfcoaching krijgen cursisten een op maat gesneden individuele begeleiding bij het schrijven in de juridische praktijk. De coaching kan gericht zijn op zowel een efficiënte schrijfaanpak als op de kwaliteit van de tekst.

De online coaching is een volledig individueel traject en kan daarmee op maat worden gesneden. Samen met de docent bepaal je dus zelf waar de accenten komen te liggen. Met inzichten, theorie en oefeningen kan de docent specifiek inzoomen op jouw vragen.

De startdatum en -tijdstip bepaal je in overleg met de docent en ook gedurende het traject kun je je eigen cursustijd indelen. Je hebt tijd om de theorie te overdenken, te laten bezinken en toe te passen op je eigen teksten. Verder kan de anonimiteit een prettige bijkomstigheid zijn doordat je de focus volledig op jezelf hebt.

Tijdstip: 
On demand

Deelname:  
€ 750,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1500 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze training bestaat uit twee delen. Tijdens de eerste bijeenkomst (4 uur) leer je de beginselen van bloggen en content marketing. Tijdens de tweede -digitale- bijeenkomst (2 uur) worden de gemaakte blogs besproken.

Tijdstip: 
On demand

Deelname:  
€ 325 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze  link

Ben jij werkzaam in de personenschade en wil je nog beter worden in jouw vak? Heb soms je het gevoel dat een onderhandeling te makkelijk ging? Zit er soms iemand onder je huid? Het kan fijn zijn om over deze zaken en dilemma’s te sparren met vakgenoten. Dat is wat we gaan doen in de intervisiebijeenkomsten voor personenschadeprofessionals onder leiding van de ervaren trainers van Spijkman.

Tijdens de bijeenkomsten ga je in kleine groepen aan de slag met intervisie in verschillende rondes. Onderdeel van de bijeenkomst is een diner, er is dus ook voldoende tijd om te netwerken en in gesprek te gaan met andere personenschade professionals.

Intervisie is een gesprek volgens een heldere gesprekstructuur en is heel krachtig middel om in alle veiligheid met gelijkgestemden te verdiepen in dossiers en hoe jij daarmee omgaat. Tijdens de intervisiebijeenkomsten reflecteer je op je eigen handelen, en denken andere deelnemers mee over functie- en/of persoonsgebonden vraagstukken en knelpunten uit jouw praktijk. Aan de orde komt bijvoorbeeld waarom een bepaalde zaak voor joú lastig is. Waar word je geraakt, wat heb je wel of juist niet gedaan? En vooral welke tips of advies kunnen de collega’s je geven en jij aan hen? Persoonlijk, inhoudelijk, relationeel en ethisch dus.

Tijdstip: 
On demand

Deelname:  
€ 237,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 475 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze  link

Letsel ontstaat onverwachts en beïnvloedt, vaak ingrijpend, het leven van het slachtoffer. Tijdens deze training krijg je inzicht in de emotionele reacties die slachtoffers kunnen hebben na het oplopen van een trauma, bij chronische pijn en/of blijvend letsel. Daarnaast krijg je inzicht in de soms emotionele of blokkerende boodschap voor het slachtoffer en leer je hoe je hier op een effectieve manier mee om kunt gaan. Ook word je je bewust van je eigen emoties. Hoe ga je hiermee om? Hoe kun je op een constructieve manier blijven communiceren zonder dat dit de schadeafwikkeling negatief beïnvloedt?

Wanneer iemand letsel oploopt kan dit een grote impact hebben op het leven van het slachtoffer. Deze impact dringt meestal, soms na een lange herstelperiode, langzaam door. Hoe iemand met de gevolgen van letsel omgaat, verschilt per slachtoffer. Echter, na een ingrijpende gebeurtenis kunnen emoties een grote rol spelen tijdens de schadeafwikkeling. Als je je onvoldoende bewust bent van de emoties van het slachtoffer, kunnen deze emoties een negatief effect hebben op de schadeafhandeling.

Tijdstip: 
On demand

Deelname:  
€ 312,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
Bewijs van deelname

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Met deze on demand verdiept u uw kennis van het beslagrecht. Onderwerpen als derdenbeslagrecht en gemeenschapsgoederen komen aan de orde.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Voor zover de bedoeling niet noodzakelijk uit de aard of strekking van het beding voortvloeit, is het verstandig het beding zó te formuleren dat de beoogde post-contractuele werking buiten twijfel wordt gesteld. Interessante vragen hierbij zijn:

 • Kun je een beding dat naar zijn aard en strekking het einde van de overeenkomst in beginsel overleeft zodanig beperken dat het alleen tijdens de overeenkomst van toepassing is?
 • Heeft een partij, die wordt geconfronteerd met een tekortkoming van haar wederpartij en de overeenkomst wil ontbinden, de macht ook de bedingen die in beginsel het einde van de overeenkomst overleven in de ontbinding te betrekken?

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus worden de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming tegen zijn wederpartij kan instellen, besproken. Ook wordt ingegaan op de verweren die een schuldenaar kan voeren. Naast schadevergoeding, ontbinding en vernietiging wordt ook aandacht besteed aan o.m. opschorting en het boetebeding.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Straafvordering (art 126g e.v.).

Introductie Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB;
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven.

Afzonderlijke bevoegdheden inclusief Modernisering Strafvordering

 • Bespreking bijzondere opsporingsbevoegdheden nu en straks in het nieuwe wetboek (stelselmatige observatie, betreden besloten plaats, infiltratie, pseudo koop en dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie, opnemen telecommunicatie, binnendringen op afstand);
 • Mr BIG jurisprudentie;
 • Nieuwe bevoegdheden: SI plus, stelselmatig overnemen persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen en stelselmatige locatiebepaling (zoals de stealth-sms);
 • Algemene regelgeving over de bijzondere opsporingsbevoegdheden: notificatie, omgang met verschoningsgerechtigde informatie, technische hulpmiddelen, verplichting tot inbeslagneming en melding kwetsbaarheden.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten week 36 en 37 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

15 september | 2023|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant