Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


 

Bibliotheekreglement

Reglement voor de bibliotheek van de Praktizijns-Sociëteit te Amsterdam

Art. 1.
In dit reglement wordt verstaan onder “Praktizijnsbibliotheek” de bibliotheek van de Praktizijns-Sociëteit.

Art. 2.
De Praktizijnsbibliotheek is geopend elke werkdag van negen uur ’s ochtends tot ’s middags half zes, behoudens het recht van het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit om de Praktizijnsbibliotheek zo nodig te sluiten.

Art. 3.
– 1.  Toegang tot de Praktizijnsbibliotheek hebben zij, die volgens de statuten van de Praktizijns-Sociëteit lid zijn van de vereniging, alsmede de leden van de rechterlijke macht in het arrondissement Amsterdam.
– 2.  Het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit kan oud-leden van de vereniging die de praktijk hebben neergelegd en voormalige leden van de rechterlijke macht in het arrondissement Amsterdam, onder de titel buitenlid, alsmede andere personen die niet kwalificeren voor het lidmaatschap van de vereniging, onder de titel bibliotheeklid, op schriftelijk verzoek voor onbepaalde tijd toegang tot de bibliotheek verlenen. De artikelen 5 en 6 van de statuten van de Praktizijns-Sociëteit zijn van overeenkomstige toepassing.
– 3.  In bijzondere gevallen kan het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit toegang verlenen aan andere dan de in het vorige lid genoemde personen.

Art. 4.
– 1.  Ieder der in artikel 3 genoemde personen (de “Lener”) mag boeken lenen uit de Praktizijnsbibliotheek, behoudens de door de hoofdbibliothecaris aan te wijzen uitzonderingen.
– 2.  Onder deze uitzonderingen vallen in ieder geval:
a. alle losbladige werken, veel gebruikte handboeken, naslagwerken, overheidspublikaties, tijdschriften, wetboeken, feestbundels, oraties en redes;
b. materiaal van voor 1900.
– 3. De Lener is verplicht tot het laten registreren van de te lenen boeken bij de bibliothecarissen. Deze laten de Lener een door hen in te vullen uitleenformulier ondertekenen.
– 4. De uitleentermijn bedraagt ten hoogste twee weken. De bibliothecarissen zijn bevoegd om aan de Lener de door hem geleende boeken tussentijds terug te vragen. De Lener dient zorg te dragen voor het onverwijld terugbrengen van de tussentijds teruggevraagde boeken.
– 5. Indien een boek niet op tijd is terugbezorgd zullen de bibliothecarissen de nalatige Lener telefonisch, per e-mail of per telefax aanmanen om die terugbezorging alsnog binnen 48 uur te doen geschieden. Zo ook daaraan niet voldaan wordt, zal op kosten van de nalatige Lener een nieuw exemplaar van het geleende boek worden aangeschaft.
– 6. Indien een boek bij de Lener is zoekgeraakt, dan wel indien een boek in zulk een staat wordt terugbezorgd dat het naar het oordeel van de hoofdbibliothecaris niet meer behoorlijk bruikbaar is, zal evenzeer op kosten van de nalatige Lener een nieuw exemplaar worden aangeschaft.
– 7. Mocht het geleende boek niet meer in de handel en ook niet op een andere manier verkrijgbaar zijn, dan zal het bedrag van de door de hoofdbibliothecaris geschatte waarde aan de nalatige Lener in rekening worden gebracht.
– 8. In de gevallen in het vijfde, zesde en zevende lid bedoeld, zullen aan de nalatige Lener ook administratiekosten in rekening worden gebracht tot een door het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit van tijd tot tijd te bepalen bedrag.
– 9. Indien de Lener de door hem geleende boeken herhaaldelijk te laat terugbezorgt is de hoofdbibliothecaris bevoegd hem het recht te ontzeggen boeken uit de Praktizijnsbibliotheek te lenen.

Art. 5.
– 1.  In bijzondere gevallen is de hoofdbibliothecaris bevoegd aan de Lener op zijn verzoek boeken uit de Praktizijnsbibliotheek voor langere tijd dan in artikel 4 vierde lid vermeld uit te lenen.
– 2.  In de in lid 1 bedoelde gevallen wordt de duur van de uitlening door de hoofdbibliothecaris bepaald.
– 3.  De bepalingen van artikel 4 zijn dan van overeenkomstige toepassing.

Amsterdam, 30 september 2003

Algemene ledenvergadering

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059